Các mức độ xét duyệt thị thực đối với du học sinh Việt Nam

Mức độ xét duyệt đơn xin thị thực du học được căn cứ theo hộ chiếu mà du học sinh đang có và loại hình đào tạo của khóa học chính mà du học sinh đăng ký học.

Các mức độ xét duyệt hiện tại dành cho đương đơn mang hộ chiếu Việt Nam như sau:

Đương đơn xin thị thực du học có thể nộp đơn xin đi học hai hoặc nhiều khóa học trên cùng một thị thực du học. Trường hợp này được gọi là “gói khóa học”. Gói khóa học có nghĩa là đương đơn xin thị thực du học kết hợp một hoặc nhiều khóa học ban đầu với khóa học chính. Những du học sinh này nộp đơn xin thị thực theo diện phù hợp với khóa học chính.

Nếu du học sinh chỉ đi học một khóa thì mức độ xét duyệt thị thực sẽ căn cứ theo hộ chiếu mà đương đơn được cấp và diện thị thực phù hợp với khóa học đó.

Nếu du học sinh nộp đơn xin thị thực cho một gói khóa học thì mức độ xét duyệt áp dụng cho khóa học ban đầu của đương đơn sẽ ảnh hưởng đến các yêu cầu mà du học sinh cần đáp ứng. Trong trường hợp mức độ xét duyệt của khóa học ban đầu cao hơn mức độ xét duyệt của khóa chính (ngoại trừ trường hợp các khóa học Anh ngữ) thì du học sinh được xét duyệt dựa trên các yêu cầu chứng minh của mức độ xét duyệt cao nhất trong gói khóa học.

Leave a Reply